Lyrics

Lyrics : As-subhu bada min tala’ atihi

1 min read
Lyrics : As-subhu bada min tala’ atihi

 Lyrics : As-subhu bada min tala’ atihi

Wal laylu daja min wafratihi

Hai noore sahar chehre se Tere

Aur shab ki rawnaq zulfon se

Kanz-ul-karamii mowl-an-ni’amii

Haad-il-umamii li sharii’ati hii

Naimat ka khazina hai Mawla, ganjina e rehmat hai Aaqa

Hadi hai tammam ummat ke, aur rehnuma hai shari’at ke

Sa’tish shajaru nataqal hajaru

Shaqqal qamaru bi ishaaratihi

Ungli ke ishaare ped chale, Hijaz se patthar bol uthe

Aur chand huwa hai do tukre angusht ke ek ishaare se

Jibrilu ata laylata asra’

Wa ’r-rabbu da‘a fi hadratihi

Jibril-i Amin paigham-i khuda, lekar aaye the shab-i asra’

Allah hane Arsh pe bulwiya, Kurbat ke sharaf unko baksha

Rate this post
Mithu Khan

I am a blogger and educator with a passion for sharing knowledge and insights with others. I am currently studying for my honors degree in mathematics at Govt. Edward College, Pabna.

Leave a Comment